Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Aabévé Vertaalbureau, zoals vastgelegd op 21 oktober 2009.

Artikel 1 – Begripsbepalingen
In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:

 • Aabévé: Aabévé Vertaalbureau
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die Aabévé Vertaalbureau opdraagt vertaalwerkzaamheden te verrichten
 • Overeenkomst: de overeenkomst, waarbij Aabévé Vertaalbureau zich verbindt ten behoeve van zijn Opdrachtgever vertaalwerkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 – Voorwaarden

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aabévé, overeenkomsten en werkzaamheden, één en ander in de meest ruime zin van het woord.
 • Bedingen waarbij van deze voorwaarden wordt afgeweken, zijn eerst dan bindend indien schriftelijk door Aabévé bevestigd en gelden alsdan alleen voor de overeenkomsten waarbij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • In geval van botsende voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever niet, ook niet wanneer deze als eerste zijn aangeboden. Dat is anders indien deze schriftelijk door Aabévé zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Aabévé zijn geheel vrijblijvend.
 • Alle aanbiedingen van Aabévé zijn 30 dagen geldig.
 • Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde tarieven exclusief proeflezen

Artikel 4 – Overeenkomsten

 • Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Aabévé. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door Aabévé, dan wel uit het feit dat uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
 • Een overeenkomst tot vervaardiging van een vertaling wordt gesloten onder de voorwaarde dat Aabévé, na inzage van de te vertalen tekst, binnen redelijke tijd de overeenkomst wegens gewichtige redenen alsnog straffeloos op kan zeggen.

Artikel 5 – Algemene bepalingen

 • Aabévé verbindt zich de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
 • Aabévé is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6 – Uitbesteding aan derden

 • Aabévé heeft de bevoegdheid de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 – Klachten

 • Indien de uitvoering van de overeenkomst onaanvaardbaar is voor Opdrachtgever, geeft hij Aabévé de gelegenheid binnen redelijke tijd de nodige correcties aan te brengen.

Artikel 8 – Auteursrecht

 • Het auteursrecht van de vertaling komt te berusten bij Aabévé.

Artikel 9 – Duur

 • Indien Opdrachtgever geen afleveringsdatum heeft vastgesteld en terzake niets is overeen ­gekomen, zal Aabévé deze naar redelijkheid zelf vaststellen.
 • Indien de opdracht wordt gewijzigd heeft Aabévé het recht de afleveringsdatum naar redelijkheid te verlengen.
 • De met Opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 10 – Overmacht

 • Bij overmacht worden diensten en andere verplichtingen door Aabévé opgeschort. Aabévé is in dat geval verplicht de overeengekomen diensten te verrichten, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
 • Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Aabévé zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen en welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomt in redelijkheid niet van Aabévé kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen ondermeer in aanmerking overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, storingen in de aflevering van vertalingen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, etc., etc.
 • Indien Aabévé bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Aabévé gerechtigd de diensten welke reeds zijn verleend afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het betrof een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 – Einde

De overeenkomst eindigt:

 • met haar volbrenging;
 • op het door partijen bepaalde tijdstip;
 • door ontbinding door de rechter;
 • door ondercuratelestelling van Opdrachtgever of Aabévé, surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, of staking van de onderneming van Aabévé.

Artikel 12 – Gewichtige reden

 • Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich wegens gewichtige reden tot de rechter te wenden met het verzoek de overeenkomst te ontbinden, waarbij als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

Artikel 13 – Vergoeding

 • Opdrachtgever is aan Aabévé honorarium verschuldigd.
 • Aabévé stelt de omvang van het honorarium vast met inachtneming van de tarieven die in het algemeen door Aabévé worden gebruikt.

Artikel 14 – Volbrenging

Wanneer de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of voordat de tijd, waarvoor zij is verleend, is verstreken en de verschuldigdheid van het honorarium afhankelijk is van de volbrenging onderscheidenlijk het verstrijken van de tijd, heeft Aabévé het recht:

 • op het volle honorarium, indien Opdrachtgever de over­eenkomst door een opzegging in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft beëindigd of de overeenkomst op grond van een aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming is ontbonden.
 • op een in verband met de reeds verrichte werkzaamheden naar billijkheid vast te stellen deel van het honorarium, in alle overige gevallen van tussentijdse beëindiging.

Artikel 15 – Betalingsvoorwaarden

 • Facturen dienen, zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 • Aabévé is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 • In geval van niet tijdige betaling door Opdrachtgever van enig bedrag, alsmede in geval van (voorlopige) surséance van betaling of in geval van faillissement zullen alle door Opdrachtgever aan Aabévé verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 • Bij niet tijdige betaling van enig bedrag is Opdrachtgever een rentevergoeding per maand verschuldigd van de op dat moment geldende wettelijke rente, ingaande op de vervaldag en te berekenen over het alsdan opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Klachten

 • Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de vertaalwerkzaamheden of andere diensten. Opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichtingen akkoord te hebben bevonden.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Aabévé is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Aabévé toe te rekenen tekortkomen, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Aabévé verzekerd is.

Daarbij worden de volgende bepalingen in acht genomen:

 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
 • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van vertalers en / of hulppersonen is Aabévé niet aansprakelijk.
 • De door Aabévé te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 • Opdrachtgever zal Aabévé vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Aabévé ter zake van het gebruik van door Opdrachtgever verstrekte informatie en meer in het algemeen uit welke oorzaak dan ook ontstaan en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiend.
 • Fouten als gevolg van telefonische opdrachtverlening of wijziging van de opdracht zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. De bewijslast ligt eveneens bij Opdrachtgever.
 • Aabévé is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken en papieren.

Artikel 18 – Bevoegde rechter

 • Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

Artikel 19 – Toepasselijk Recht

 • Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing in de ruimste zin des woords.

Artikel 20 – Deponering

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 21 oktober 2009.

jaren ervaring

talencombinaties

vertalers